Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivnøkler

Hva er en arkivnøkkel?

En arkivnøkkel er et system for ordning av saksarkiv basert på ett eller flere ordningsprinsipp. Arkivnøkler viser inndelingsprinsipp og rekkeordningssystem og benytter vanligvis ett ordningsprinsipp med inndeling etter emne.

Kommuner og fylkeskommuner skal bruke en arkivnøkkel basert på K-kodesystemet (utarbeidet av Kommunenes sentralforbund).

K-kodesystemet ble tatt i bruk av Ørand kommune 01.01.1997.

Hovedstrukturen i K-kodene

Arkivnøkkelen er basert på emne eller saksinnhold og er bygd opp etter desimalsystemet med inndeling på fellesklasser og fagklasser.

Hovedinndelingen i nøkkelen består av tre begrepsgrupper:

Fellesklasser = tallklasser (0-9)

Fagklasser = bokstavklasser (A-Z) Bokstavene I,O, Æ, Ø og Å er ikke med

Tilleggskoder = tegnklasse

Fellesklasser:

0 – Organisasjon og administrasjon

1 – Plan og budsjett

2 – Regnskap og finansforvaltning

4 – Personalpolitikk, - forvaltning

5 – Lønn, godtgjøring, trygd og pensjon

6 – Eiendoms- og materiellforvaltning

Fagklasser:

Opplæring, ungdom, idrett, kultur

A – Opplæring (de enkelte områder)

B – Opplærings og elevforhold (alle skoler og områder)

C – Kultur og fritid

D – Kulturbygg og –anlegg

Sosial, helse, miljø

F – Sosial- og omsorgstjenester

G – Helsetjenester

H – Institusjoner og institusjonsliknende boformer

J – Miljørettet helsevern og hygiene

K – Natur- og miljøforvaltning

Kommunaltekniske oppgaver og samferdsel

L – Arealdisponering, utbygging, bolig

M - Vann, avløp, renovasjon, brann- og feietjeneste

N – Samferdsel og kommunikasjon

P – Havner og farvann

Q – Samferdselsanlegg og terminaler

Energi-, nærings- og andre samfunnsoppgaver

S – Energiforsyning og produksjon

T – Energifordeling og drift

U – Næringsliv og produksjon

V – Landbruk

X – Spesielle samfunnsoppgaver

Tilleggskoder

&

Gamle arkivnøkler:

Diverse gamle arkivnøkler som er brukt tidligere av Ørland kommune:

- Norske kommuners Sentralforbunds arkivnøkkel av 1976

Laster...